Sąlygos ir taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

I. Pagrindinės savokos
Bendrovė – reiškia UAB „Sofikos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą bendrovę, kurios buveinė yra Antakalnio g. 38, LT-00230 Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 304452753, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Alessandro.lt – elektroninis tinklalapis www.Alessandro.lt.
Užsakovas – reiškia fizinį asmenį, kuris užsako prekes ir kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.
Prekė – visa tai, ką galima užsakyti Alessandro.lt tinklalapyje: kosmetikos ir parfumerijos priemonės, aksesuarai, namų dekoravimo produktai, dovanų kuponai. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.
Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Užsakovu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.
Automatinis būdas – reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.
Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis.
Tvarkytojas – reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuris yra Bendrovės įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Tvarkytojas (-ai) turi būti registruojamas (-i) Inspekcijoje.
Duomenų gavėjas – reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuriam teikiami Asmens duomenys. Duomenų gavėjas (-ai) turi būti registruojamas (-i) Inspekcijoje.
Slapukai – tai laikmenos, saugančios informaciją Užsakovo kompiuterio standžiajame diske arba naršyklėje ir leidžiančios Bendrovei nustatyti, kad Užsakovas anksčiau lankėsi bei Užsakovo veiksmus Alessandro.lt tinklalapyje.

II. Asmens duomenų tvarkymas
1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
1.1. Duomenų tvarkymo tikslas yra tiesioginė rinkodara: naujienlaiškių ir aktualios informacijos siuntimas, elektroninio užsakymo vykdymas bei kiti teisėti iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.
1.2. Šis dokumentas reglamentuoja Bendrovės ir jos Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Užsakovų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
1.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.4. Bendrovė Taisyklių 1.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:
1.4.1 vardas;
1.4.2 pavardė;
1.4.3 elektroninio pašto adresas;
1.4.4 telefono numeris;
1.4.5 gimimo data;
1.4.6 lytis;
1.4.7 dominanti informacija, kurią prenumeruoja;
1.4.8 lojalumo kortelės numeris, galiojimo data; naudojimo istorija;
1.5.9 dovanų kupono numeris;
1.5.10 parduotuvė, kurioje užpildyta anketa;
1.5.11 adresas;
1.5.11 pageidaujama darbo pozicija;
1.5.12 gyvenimo aprašymas (CV);
1.5.13 pirkimo kvito numeris, data;
1.5.14 užsakymų/pirkimų istorija.
1.5. Registruojantis mūsų internetiniame tinklapyje su „Facebook“ paskyra, mes iš „Facebook“ gauname šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, lytis, el. pašto adresas.
1.6. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2008 m. vasario 1 d. Nr. X-1444), kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

2. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
2.1. Užsakovui lankantis Alessandro.lt tinklalapyje Bendrovė naudoja Slapukus ir panašias technologijas informacijai apie Užsakovą apibendrinti. Slapukai naudojami Užsakovo patogumui, siekiant užtikrinti Užsakovo naršymo Alessandro.lt tinklalapyje kokybę. Bendrovė, Užsakovui lankantis Alessandro.lt tinklalapyje, Taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu gali gauti sekančius duomenis:
2.1.1. informacija apie Užsakovo naudojamą naršyklę;
2.1.2. informacija apie Užsakovo lankytus interneto tinklalapius;
2.1.3. Užsakovo IP adresas;
2.1.4. nuorodos, kurias spaudė Užsakovas;
2.1.5. interneto svetainės, kuriose lankėsi Užsakovas prieš patekdamasi į Alessandro.lt tinklalapį.
2.2. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų Internetiniame puslapyje taip pat yra naudojamos kai kuriuos trečiųjų šalių programos, pavyzdžiui: „Instagram“, „Pinterest“, „Twitter“, „Google Analytics“, „YouTube“, „Google Maps“, „Facebook“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per mūsų internetinį puslapį.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
3.1. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Bendrovėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.
3.2. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Darbuotojai ir Tvarkytojai. Kiekvienas Darbuotojas / Tvarkytojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
3.3. Darbuotojas / Tvarkytojas privalo: (a) saugoti Asmens duomenų paslaptį; (b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis;
(c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra Bendrovės įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;
(d) nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.
3.4. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir panašiai). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.
3.5. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad Asmens duomenų rinkmenos nebūtų prieinamos iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos atnaujinamos periodiškai.
3.6. Atsakingas už kompiuterių priežiūrą darbuotojas daro kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų kopijas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, atsakingas darbuotojas turi jas atstatyti ne vėliau kaip per kelias darbo dienas.
3.7. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.
3.8. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.
3.9. Tvarkytojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai nutraukiama Tvarkytojo sutartis su Bendrove.

4. UŽSAKOVO TEISĖS
4.1. Užsakovas, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu, faksu ar el. paštu.
4.2. Bendrovė, gavusi Užsakovo paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Užsakovui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos. Užsakovo prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.
4.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Užsakovui sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Užsakovą. Bendrovė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Užsakovo prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.
4.4. Bendrovė nedelsdama praneša Užsakovui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.
4.5. Bendrovė užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
5.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą.
5.2. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
III. Prekių užsakymo sudarymas

1. PREKIŲ UŽSAKYMAS
1.1. Tinklalapyje Alessandro.lt prekes užsakyti gali registruotas ir neregistruotas Užsakovas.
1.2. Užsakovo užsakymai registruojami elektroninėje Alessandro.lt duomenų bazėje.

2. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Užsakovas turi teisę užsakyti savo nuožiūra pasirinktas prekes Alessandro.lt tinklalapyje šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
2.2. Užsakovas turi teisę atsisakyti, grąžinti Alessandro.lt tinklapyje užsakytas prekes.
2.3. Užsakovas turi teisę pasirinkti Bendrovei priklausančią Alessandro parduotuvę, kurioje jam patogu atsiimti ir apmokėti užsakytas prekes.
2.4. Užsakovas privalo atsiimti bei apmokėti užsakytas prekes pasirinktoje Alessandro parduotuvėje per 14 dienų.
2.5. Užsakovas turi saugoti savo prisijungimo duomenis prie Alessandro.lt tinklalapio, priešingu atveju už duomenų apsaugą atsakomybė tenka Užsakovui.

3. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Bendrovė gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir su išankstiniu Užsakovų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Užsakovo nurodytais kontaktais.
3.2. Bendrovė taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti rinkodaros akcijas bei sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.
3.3. Bendrovė turi teisę keisti, tobulinti Alessandro.lt tinklalapio funkcijas bei sustabdyti tinklalapio veiklą, jei tai yra būtina.
3.4. Bendrovė įsipareigoja sudaryti sąlygas užsakyti prekes Alessandro.lt tinklalapyje bei pristatyti jas į Užsakovo pasirinktą Bendrovės parduotuvę.
3.5. Bendrovė įsipareigoja informuoti Užsakovą apie užsakymo patvirtinimą bei užsakytų prekių pristatymą.
3.6. Bendrovė įsipareigoja saugoti bei tvarkyti Užsakovo duomenis.

4. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
4.1. Prekių kainos Alessandro.lt tinklalapyje nurodytos eurais su PVM.
4.2. Alessandro parduotuvėje Užsakovui atsiskaitant už prekes, užsakytas Alessandro.lt tinklalapyje, taikomos užsakymo metu galiojusios kainos.
4.3. Alessandro.lt tinklalapyje užsakomoms prekėms nėra taikomos Alessandro lojalumo kortelės „Asmeniškai Jums“ nuolaidos.
4.4. Alessandro parduotuvėje, už atsiimamas Alessandro.lt tinklalapyje užsakytas prekes, galima atsiskaityti:
4.4.1 Grynaisiais pinigais;
4.4.2 Bankinėmis kortelėmis;
4.4.3 Alessandro dovanų kuponais;
4.4.4 Alessandro lojalumo kortelėje sukauptais eurais.
4.5. Alessandro parduotuvėje, atsiskaitymo už Alessandro.lt tinklalapyje užsakytas prekes metu, Užsakovui pateikus Alessandro lojalumo kortelę pardavėjai, į kortelę grįžta Alessandro lojalumo programoje numatytas procentas nuo pirkinių vertės.

5. PRISTATYMO SĄLYGOS
5.1. Alessandro.lt tinklalapyje užsakytos prekės NEMOKAMAI pristatomos į bet kurią, užsakymo metu pasirinktą, Alessandro parduotuvę visoje Lietuvoje.
5.2 Pagal pasirinktą pristatymo būdą:
5.2.1 Standartinis prekių pristatymas: Iki 14 val. užsakytos prekės į Alessandro parduotuvę pristatomos kitą darbo dieną. Jeigu užsakymas pateikiamas po 14 val., užsakytos prekės pristatomos per dvi darbo dienas.
5.2.2 Express prekių pristatymas: Iki 14 val. užsakytos prekės į Alessandro parduotuvę pristatomos tą pačią darbo dieną iki 17 val. Jeigu užsakymas pateikiamas po 14 val., užsakytos prekės pristatomos kitą darbo dieną iki 17 val.
5.3. Užsakovas patvirtinimą apie pristatytas prekes į Alessandro parduotuvę gauna elektroniniu laišku. Prekes Užsakovas gali atsiimti Alessandro parduotuvėje, po to kai yra gautas patvirtinantis el. laiškas apie paruoštą užsakymą. Jeigu Užsakovas per numatytą pristatymo terminą patvirtinimo laiško negavo turi rašyti el. paštu: eparduotuve@Alessandro.lt.
5.4. Užsisakydamas prekes Alessandro elektroninėje parduotuvėje, Užsakovas įsipareigoja atvykti jas atsiimti per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo, apie prekių pristatymą, gavimo dienos. Vėliau prekės grąžinamos į sandėlį.
5.5. Užsakymas atiduodamas Užsakovui, po to kai Alessandro pardavėjai pateikiamas užsakymo numeris arba užsakovo vardas ir pavardė.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
6.1. Jei Užsakovas nori pasinaudoti teise grąžinti prekes, užsakytas Alessandro.lt tinklalapyje, Užsakovas turi pats pristatyti grąžinamą (-s) prekę (-es) į tą parduotuvę, iš kurios atsiėmė prekę (-es), parduotuvės darbo valandomis.
6.2. Užsakovas gali pasinaudoti teise grąžinti kokybišką ir nenaudotą prekę per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių gavimo dienos, informuodamas apie tai Bendrovę, kaip tai numato „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“ taisyklės.
6.3. Grąžinant prekes laikomasi šių sąlygų:
6.3.1. Užsakovo pranešimas Bendrovei apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus prekės grąžinimui numatytų terminų.
6.3.2. Prekė turi būti Užsakovo nesugadinta.
6.3.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje. Prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
6.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokia buvo gauta.
6.3.5. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigytomis prekėmis, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis.
6.3.6. Grąžinant prekę būtina pateikti jos pirkimo kvitą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
6.3.7. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Alessandro parduotuvėje pristačius prekę.
6.3.8. Bendrovė turi teisę atsisakyti priimti Užsakovo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.
6.3.9. Bendrovė turi teisę negrąžinti Užsakovui jo sumokėtos sumos tol, kol prekės negrąžintos Bendrovei ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 6.3.1. – 6.3.7. punktams.

IV Baigiamosios nuostatos
1. Bendrovė turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama savo internetiniame tinklalapyje.
2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame tinklalapyje.