Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymas

II. Asmens duomenų tvarkymas
1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
1.1. Duomenų tvarkymo tikslas yra tiesioginė rinkodara: naujienlaiškių ir aktualios informacijos siuntimas, elektroninio užsakymo vykdymas bei kiti teisėti iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.
1.2. Šis dokumentas reglamentuoja Bendrovės ir jos Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Užsakovų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
1.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.4. Bendrovė Taisyklių 1.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:
1.4.1 vardas;
1.4.2 pavardė;
1.4.3 elektroninio pašto adresas;
1.4.4 telefono numeris;
1.4.5 gimimo data;
1.4.6 lytis;
1.4.7 dominanti informacija, kurią prenumeruoja;
1.4.8 lojalumo kortelės numeris, galiojimo data; naudojimo istorija;
1.5.9 dovanų kupono numeris;
1.5.10 parduotuvė, kurioje užpildyta anketa;
1.5.11 adresas;
1.5.11 pageidaujama darbo pozicija;
1.5.12 gyvenimo aprašymas (CV);
1.5.13 pirkimo kvito numeris, data;
1.5.14 užsakymų/pirkimų istorija.
1.5. Registruojantis mūsų internetiniame tinklapyje su „Facebook“ paskyra, mes iš „Facebook“ gauname šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, lytis, el. pašto adresas.
1.6. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2008 m. vasario 1 d. Nr. X-1444), kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

2. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
2.1. Užsakovui lankantis Alessandro.lt tinklalapyje Bendrovė naudoja Slapukus ir panašias technologijas informacijai apie Užsakovą apibendrinti. Slapukai naudojami Užsakovo patogumui, siekiant užtikrinti Užsakovo naršymo Alessandro.lt tinklalapyje kokybę. Bendrovė, Užsakovui lankantis Alessandro.lt tinklalapyje, Taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu gali gauti sekančius duomenis:
2.1.1. informacija apie Užsakovo naudojamą naršyklę;
2.1.2. informacija apie Užsakovo lankytus interneto tinklalapius;
2.1.3. Užsakovo IP adresas;
2.1.4. nuorodos, kurias spaudė Užsakovas;
2.1.5. interneto svetainės, kuriose lankėsi Užsakovas prieš patekdamasi į Alessandro.lt tinklalapį.
2.2. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų Internetiniame puslapyje taip pat yra naudojamos kai kuriuos trečiųjų šalių programos, pavyzdžiui: „Instagram“, „Pinterest“, „Twitter“, „Google Analytics“, „YouTube“, „Google Maps“, „Facebook“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per mūsų internetinį puslapį.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
3.1. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Bendrovėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.
3.2. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Darbuotojai ir Tvarkytojai. Kiekvienas Darbuotojas / Tvarkytojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
3.3. Darbuotojas / Tvarkytojas privalo: (a) saugoti Asmens duomenų paslaptį; (b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis;
(c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra Bendrovės įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;
(d) nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.
3.4. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir panašiai). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.
3.5. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad Asmens duomenų rinkmenos nebūtų prieinamos iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos atnaujinamos periodiškai.
3.6. Atsakingas už kompiuterių priežiūrą darbuotojas daro kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų kopijas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, atsakingas darbuotojas turi jas atstatyti ne vėliau kaip per kelias darbo dienas.
3.7. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.
3.8. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.
3.9. Tvarkytojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai nutraukiama Tvarkytojo sutartis su Bendrove.

4. UŽSAKOVO TEISĖS
4.1. Užsakovas, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu, faksu ar el. paštu.
4.2. Bendrovė, gavusi Užsakovo paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Užsakovui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos. Užsakovo prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.
4.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Užsakovui sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Užsakovą. Bendrovė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Užsakovo prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.
4.4. Bendrovė nedelsdama praneša Užsakovui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.
4.5. Bendrovė užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
5.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą.
5.2. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.